Váš košík je prázdný
  
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků
Obchodní podmínky


Obecná ustanovení
•  Níže uvedené obchodní podmínky upravují podmínky dodávek zboží prodávajícího kupujícímu a jsou neoddělitelnou součástí každé objednávky.
•  Objednáním zboží kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Přijetí objednávky do systému internetové lékárny je závazné pro obě strany.

Ceny a slevy
•  Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni vystavení dodávky.
•  Cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran.
Změna ceny je vyhrazena.

Dodací podmínky
•  Zboží bude kupujícímu dodáno na základě závazné objednávky.
•  Závaznou objednávku učiní kupující v internetovém obchodě nebo prostřednictvím elektronické pošty.
•  Dodací lhůty jsou vždy stanoveny po dohodě prodávajícího a kupujícího, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. Zboží je zpravidla připraveno k expedici do 3 dnů od přijetí závazné objednávky. Termín dodání rovněž závisí na termínu úhrady zboží, zejména v případě platby bankovním převodem.
•  Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
•  Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje daňový doklad (faktura) a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem.
•  Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
•  Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.

Platební podmínky

•  Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu na každou dodávku.
•  Kupující zboží hradí způsobem, který si vybral v průběhu objednání zboží. Termín úhrady může ovlivnit expedici.
•  Daňový doklad (faktura) je splatný při převzetí zboží (dodání na dobírku) nebo bankovním převodem na účet prodávajícího pod variabilním symbolem čísla daňového dokladu.
•  Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu / faktury nejpozději v den splatnosti, v případě doručení zásilky na dobírku ihned.
•  Peněžitý závazek je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při předávce zboží.
•  Nedojde-li k úhradě daňového dokladu (faktury) do termínu splatnosti (pouze v případě platby předem), má prodávající nárok stornovat objednávku. Eventuelní náklady spojené s upomínáním platby daňového dokladu (faktury) jdou k tíží kupujícího.

Storno poplatky, smluvní pokuta 1. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání. 2. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři. 3. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

Reklamace
•  Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Kupující je povinen veškeré množstevní a zjevné vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.
•  Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí, vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
•  V případě oprávněných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdařila, může kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu škody. To neplatí, stanoví-li zákon závazně něco jiného.
•  Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.
•  Oznámení o vadách musí obsahovat číslo faktury, popis vady nebo přesné určení jak se projevuje, počet vadných kusů s uvedením čísla produktu.

Náhrada škod
•  Nárok na náhradu škody může kupující uplatnit pouze v případě škody prodávajícím zaviněné. Výše nároku na náhradu škody je omezena přímou škodou a hodnotou objednávky.